Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
GANGSTAR

Osmanlı Kültürü Nedir

Osmanlı Türkleri, kuruluş öncesi yüzyıllardan beri birlikte getirdikleri Arap ve Pers İslam kültürlerinin geleneklerinden ve dillerinden büyük ölçüde etkilenmişlerdi. Anadolu'ya yerleştikten sonra başta Yunan, Ermeni ve Yahudi olmak üzere yerli halkların kültürleriyle bir ölçüde kaynaştılar. Böylece eklektik tarzda bir Osmanlı kültürü ortaya çıktı. Özellikle İmparatorluk haline geldikten sonra diğer kültürlerle değişim süreklilik kazandı.

Osmanlılar farklı kültür ve dinlere karşı -o çağlara göre- büyük bir toleransa sahipti. Osmanlı Hanedanını yöneten erkekler, eşlerini çeşitli etnik gruplardan aldılar ve bu nedenle sultanlar karışık ırk ve kültürel mirasa sahip oldular.

Not : Detaylı bilgi dosyalar bölümündeki ekte bulunan sunumdadır..


Osmanlı Kültürü Resimleri

 • 2
  Osmanlıda halk kaça ayrılır 3 yıl önce

  Osmanlıda halk kaça ayrılır

Osmanlı Kültürü Sunumları

 • 6
  Önizleme: 3 yıl önce

  Osmanlı kültür ve medeniyeti power point sunusu /slaytı

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  OSMANLI KÜLTÜR MEDENİYETİ

  2. Sayfa
  DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı devlet anlayışının temel esasları Eski Türk gelenek ve görenekler İslam kültürü Fethedilen bölgenin kültürleri Uç beyliklerin gelenekleriOsmanlı’nın başkentleri Söğüt Karacahisar İznik Bursa Edirne İstanbul

  3. Sayfa
  VERASET SİSTEMİKuruluştaI.MuratII.MehmetI.AhmetÜlke hanedan üyelerinin ortak malıdır. (merkezi otorite zayıf)*Kayı Boyuna aittir.Baba ve oğullarına aittir.(Osmanoğulları)ilk defa saltanat uygulaması*Kardeş katli yasası*Ülke yönetimi padişaha aittir.*Sancak usulü yaygınlaştı.Ekber ve Erşad uygulaması getirildi.Taht kavgalarını önlemiştirDEVLET ANLAYIŞIAMAÇ: Taht kavgaların önüne geçmek ve merkezi otoriteyi güçlendirmek Sancağa Çıkma Usulü Şehzadelerin yönetim deneyimi kazanmaları için illere vali olarak gönderilmesidir. (LALA=ATABEY) II. Mehmet tarafından sancak sistemi zorunlu hale getirildi Sancağa çıkan son padişah III. Mehmet’tir.Kafes Usulü Şehzadelerin sancağa gönderilmeyip sarayda aldığı eğitimdir. Bunun sonucunda yönetim deneyiminden yoksun padişahlar ortaya çıkmıştır

  4. Sayfa
  Osmanlılarda I. Ahmet’ten itibaren padişahlığın hanedanın en yaşlı üyesine geçmesi usulünün uygulanmasına başlanmasında güdülen amaç aşağıdakilerden hangisidir?A) Saltanat sistemini devam ettirmekB) Taht kavgalarını önlemekC) Padişahın yetkilerini sınırlamakD) Halk ile saray ilişkilerini kolaylaştırmakE) Eyalet yöneticilerinin sayısını artırmak Osmanlı Devleti’nde, I. kimin tahta geçeceğinin önceden belirtilmemiş olması, II. hanedan ailesinden en büyük ve en olgun olanın tahta geçmesi kuralının konulması, III. kız çocuklarının tahta geçme hakkının olmaması durumlarından hangilerinin taht kavgalarına neden olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

  5. Sayfa
  DEVLET YÖNETİMİ

  6. Sayfa
  {5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}BİRİMYÖNETİCİGÜVENLİKADALETEYALETBEYLERBEYİSUBAŞIKADISANCAKSANCAKBEYİSUBAŞIKADIKAZAKADISUBAŞIKADIKÖYTIMAR SAHİBİ(KÖY KETHUDASI)YİĞİTBAŞIKADI NAİBİ{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}BİRİMYÖNETİCİGÜVENLİKADALETBELEDİYEİSTANBULBEYLERBEYİSUBAŞIKADIŞEHREMİNİ

  7. Sayfa
  Osmanlı İmparatorluğu’nda devşirme yöntemiyle toplanan çocuklardan, saraya alınanlar aşağıdakilerin hangisinde eğitilmiştir? A) Sıbyan mektepleri B) Enderun C) Hendesehane D) Yabancı okullar E) Azınlık okulları I. Kaza-Subaşı II. Eyalet-Beylerbeyi III. Sancak-Yiğitbaşı Yukarıdakilerden hangilerinde Osmanlı Klasik Dönem taşra birimleri, yöneticileriyle birlikte doğru olarak verilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  8. Sayfa
  Yöneticileri merkezden atanan uzak eyaletlerdir. Vergileri İltizam yolu ile toplanırMısır, Bağdat, Tunus Cezayir, YemenAnadolu ve Rumeli eyaletleridir.Tımar sistemi uygulanır İçişlerinde serbest olan eyaletlerdir.Yöneticileri yerlidir padişah tarafından atanır.Erdel, Eflak, Boğdan, Kırım, Hicaz bu türden eyaletlerdir.Erdel, Eflak, Boğdan vergi de verir asker de gönderir.Hicaz vergi ve asker göndermez.Kırım vergi vermez.

  9. Sayfa
  DİVAN Divan-ı Hümayun: Orhan Bey döneminde kuruldu. II.Mahmut döneminde kaldırıldı. Divanda alınan kararların tutulduğu defterlere ‘’Mühimme defterleri’’ Not: Tahrir : Arazi kayıtları Şer’iye sicilleri : Evlenme, boşanma, miras kayıtları Divan en üst yürütme ve en üst yargı organıdır. Fatih Sultan Mehmet’e kadar divana padişah başkanlık eder. => karar alma Fatih’ten sonra sadrazamlar başkanlık eder. => danışma Divan üyesi olabilmek için vezir rütbesinde veya bu rütbeye denk olma şartı

  10. Sayfa
  DİVANI HUMAYUNSEYFİYE(EHLİ ÖRF)İLMİYE(EHLİ ŞER)KALEMİYE(EHLİ KALEM)Askeri ve siyasi yönetici sınıftır.Eli kılıç tutan herkes seyfiyedir.Sadrazam(Veziri Azam):Baş vezire Sadrazam denmiştir.Padişahtan sonra en yetkili kişidir.Naiptir vekildir.Serdarı Ekrem Padişah tuğrasını taşır.Yaşadıkları yere paşa kapısı yada Babıali denir.(Hükümet konağı)Vezirler:Kubbealtı vezirleri de denir.Bakanlar kurulu.Kaptanı Derya: Merkezi => Cezayir 16.yy’da divan üyesi olmuştur.Not:Yeniçeri Ağası:Eğer vezir rütbesinde ise divana katılır değilse katılamaz.MüftüNakibül eşraf KazaskerMüderrisŞeyhülislamGörevleri:Fetva, Yargı, Eğitim, Kültür.Şeyhülislam Divanda alınan kararların dine uygunluğunun tesbitini yapar. XV.yy’da divan üyesi olmuştur. Fetva merciidir.Kazasker*Adalet,Eğitim,Kültür*Kadı ve müderrisleri atar.*Evlenme,boşanma,miras gibi*Davalara bakar.*Noterdir.*Merkezden gelen emirleri uygular.Nişancı İç ve dış yazışmaları yapar. Berat ve fermanları hazırlar. Padişah tuğrasını çeker. Arazi defter kayıtlarını tutar. (Tahrir Defteri) Tapu-Kadastro işlerinden sorumluDefterdar *Maliye defterinden sorumlu.*Bütçeyi hazırlar.*Hazine işleriyle uğraşır.ReisülküttapDış işleri bakanı17.yy’a kadar nişancıya bağlı 17.yy sonrası divan üyesi oldu.Not : Kazasker Defterdar, Vezir, zaman içinde artış meydana gelmiştir.Not: Şeyhülislam XV. yy’da Kaptanı Derya XVI. yy’da Reisülküttap XVII. yy’da divan üyesi oldu.Not:Seyfiye + KalemiyeDevşirme kökenliler var.

  11. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı toplumunda yönetici gruplar arasında değildir? A) İlmiye B) Seyfiye C) Reaya D) Kalemiye E) Hanedan üyeleri Aşağıdakilerden hangisi ilmiye sınıfının üyelerinden biri değildir? A) Kazasker B) Şeyhülislam C) Kadı D) Müderris E) YeniçeriOsmanlı Devleti’nde “kalemiye” meslek grubunu aşağıdaki devlet görevlilerinden hangileri oluşturmaktaydı? A) Sadrazam ve vezirler B) Beylerbeyi ve sancak beyleri C) Nişancı ve defterdarlar D) Subaşılar ve kale koruyucuları=DİZDAR E) Kadılar ve müderrisler

  12. Sayfa
  OSMANLI TOPRAK YÖNETİMİ

  13. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda timarlı sipahilerin özelliklerinden biri değildir?A) Savaşta Anadolu ve Rumeli beylerbeyinin komutasında sağ ve sol kanatlar oluşturmaB) Barış zamanında bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamaC) Kendilerine ayrılan timar topraklarında oturmak zorunda olmaD) Atlı asker yetiştirmeE) Devletten maaş alma I. Has II. Vakıf III. Zeamet Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti’nde dirlik türlerinden biri değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  14. Sayfa
  Acemioğlanlar OcağıYeniçerilerCebecilerTopçularTop ArabacılarıHumbaracılarLağımcılarSakalarSipahi ve silahtarlarSağ ve sol ulufecilerSağ ve sol gariplerTımarlı SipahilerAkıncılarAzaplarYaya ve MüsellemlerGönüllülerBeşlilerSakalar

  15. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde timar sahiplerinin sefere götürmekle yükümlü olduğu atlı askerlere verilen addır? Cebelü B) Cebeci C) Azap D) Müsellem E) Saka

  16. Sayfa
  HUKUK Kuran-ı KerimSünnetİcmaKıyasPadişah FermanlarıKanunnamelerGelenek, görenek“KADI”NIN GÖREVLERİKazaları idare etmekHalkın arasındaki davaları çözüme kavuşturmakMerkezden gelen emirleri halka ulaştırmakAvarız vergisini toplayıp merkeze ulaştırmakHalkın şikayetlerini divana iletmek

  17. Sayfa
  Öşür Haraç Cizye Çift bozan Ağnam Derbent Cerime Avarız Bac-ı Pazar İspençeBennakMücerred

  18. Sayfa
  Olağanüstü hallerde toplanan vergi Müslüman olmayan erkek nüfustan alınan vergi Toprağı mazeretsiz terk eden ya da üç yıl üst üste boş bırakan köylüden alınan vergi Müslüman üreticiden toprağın verimine göre onda biri oranında alınan vergiOsmanlı Devlet’inde alınan aşağıdaki vergilerden hangisinin açıklaması yukarıda yoktur? A) Çiftbozan B) Avarız C) Cizye D) Öşür E) Ağnam

  19. Sayfa
  ŞeyhülislamKazaskerMüderrisKadıNakibüleşrafSadrazamVezirlerBeylerbeyiSancakbeyiKapıkulu askerleri SubaşıKale koruyucularıNişancıReisülküttapDefterdarŞehirliKöylüGöçebe

  20. Sayfa


  21. Sayfa
  GAZETELER

  22. Sayfa
  BİLİM , SANAT, KÜLTÜR, DİL VE EDEBİYAT MİNYATÜR (NAKKAŞ)Matrakçı Nasuh: XVI. asır Nakkaş Osman: XVI. asırNakkaş Hasan Paşa: XVII. asırNakkaş Kalender: XVII. asırLevni: XVII. asır sonları XVIII. asır başları (Lale Devri)ItriDede Efendi RESİMOsman Hamdi Bey: Türk müzeciliğinin kurucusudur.1881 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi’ni ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni kurdu Kaplumbağa Terbiyecisi adlı resmi ünlüdür.Şeker Ahmet Paşa: Resim eğitimi için Abdülaziz tarafından Avrupa’ya gönderilmiştir. Kendi adına resim sergisi açan ilk Türk ressamıdır.Hüseyin Zekai Paşa: Batılı tarzda resim yapan ilk ressamlarımızdan biridir. MÜZİK

  23. Sayfa
  Pirî ReisXVI. yy’da haritacılık konusunda ön plana çıkan bir Türk denizcisidir.Kitab-ı Bahriye Seydi Ali ReisXVI. yy’da yaşamış deniz coğrafyacısıdır.Miratü’l-MemalikMatrakçı NasuhXVI.yy’da kara coğrafyacılığında ön plana çıkar çizdiği minyatürlerle ordunun sefer güzergahları hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir.Takiyuddin bin MehmetXVI.yy’da astronomi ile ilgilenmiştir.Hezarfen Ahmet Çelebi (XVII.yy)IV. Murat Döneminde kanat takarak başarılı bir uçuş denemesi yapmıştır.Lagari Hasan ÇelebiDünyada ilk roketli füze uçuşunu gerçekleştirmiştir. BİLİM ADAMIKâtip ÇelebiXVII. yüzyılda yaşamıştır.Tarih, coğrafya, felsefe ve bibliyografya ile ilgili eserler vermiştir.Keşfizünun (Bibliyografya)Cihannüma (Coğrafya)Evliya ÇelebiXVII. yüzyılın ünlü Türk gezginidir.Seyahatname(Coğrafya)Ali KuşcuDönemin ünlü astronomlarındandır.Osmanlı’da matematik öğretiminin kurucusu kabul edilir.Fatih tarafından İstanbul’a getirilmiştir.AkşemseddinFatih Sultan Mehmet’i yetiştirenAltunizade TıpçıSabuncuoğlu Şerafettin

  24. Sayfa
  ENDERUN: Yalnız devşirme kökenli öğrencilerin alındığı saray okuludur. Yüksek öğretim düzeyinde eğitim öğretim yapılırdı. Enderun mektebi pek çok devlet adamı yetiştirmiştir. İstanbul’da ilk medrese Fatih Sultan Mehmet tarafından açılan “Sahn-ı Seman” medresesidir. Ali Kuşçu öğretmenlik yapmıştır. Osmanlı’daki bir diğer önemli medrese ise Kanuni Sultan Süleyman tarafından yapılan “Sahn-ı Süleymaniye” medreseleridir..

Osmanlı Kültürü Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Osmanlı Kültürü Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Osmanlıda halk kaça ayrılır
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)